Milieu en Informatica

De cel milieu en informatica staat in voor diverse diensten:

Studies in functie van een goed beheer van de vaarweg (aanslibbing, natuurwaarden, bodem Schelde)

Kustvisie:  ontwikkeling integrale gebiedsvisie voor de kust

Studies ikv infrastructuurwerken: begeleiden van plan-MER en project-MER, aanvragen van milieuvergunningen edm. 

Rapportage ikv milieuvergunningen. Milieuvergunningen worden vaak verstrekt onder strikte voorwaarden. Zo werd de vergunning voor de 3de Scheldeverdieping pas toegekend op voorwaarde dat men voldoet aan strikte stortingsvoorwaarden van de baggerspecie. De cel verzamelt gegevens en rapporteert dit aan de vergunnende overheid.

Informaticaondersteuning van de afdeling maritieme toegang. De cel biedt zowel individuele ondersteuning maar zoekt ook naar de gepaste ICTmiddelen om te kunnen voldoen aan onze opdracht.

Contact

ir. Youri Meersschaut (celhoofd)