Cellen

De cel administratie staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de administratief ondersteunende processen binnen de afdeling Maritieme Toegang om de andere cellen maximaal te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. De administratieve processen omvat volgende diensten:

  • Algemene ondersteuning (incl. archiefbeleid)
  • Communicatie
  • Personeel
  • Logistiek
  • Juridische ondersteuning
  • Financieel management
  • Dossieropvolging aanbestedingen
  • Secretariaat in de verschillende locaties

Het beheer van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappijen (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge valt ook onder de cel administratie.

Contact

Piet Hemelaer (celhoofd) 

De cel milieu en informatica staat in voor diverse diensten:

Studies in functie van een goed beheer van de vaarweg (aanslibbing, natuurwaarden, bodem Schelde)

Kustvisie:  ontwikkeling integrale gebiedsvisie voor de kust

Studies ikv infrastructuurwerken: begeleiden van plan-MER en project-MER, aanvragen van milieuvergunningen edm. 

Rapportage ikv milieuvergunningen. Milieuvergunningen worden vaak verstrekt onder strikte voorwaarden. Zo werd de vergunning voor de 3de Scheldeverdieping pas toegekend op voorwaarde dat men voldoet aan strikte stortingsvoorwaarden van de baggerspecie. De cel verzamelt gegevens en rapporteert dit aan de vergunnende overheid.

Informaticaondersteuning van de afdeling maritieme toegang. De cel biedt zowel individuele ondersteuning maar zoekt ook naar de gepaste ICTmiddelen om te kunnen voldoen aan onze opdracht.

Contact

ir. Youri Meersschaut (celhoofd)

De cel Infrastructuur en Investering staat in voor alle investeringen van de basisinfrastructuur (sluizen, bruggen, viaducten, dammen,...), ontsluitingswegen en andere eigendommen van het Vlaamse gewest in de 4 zeehavens Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge. De cel I&I neemt de projectleiding op zich voor de uitbouw van de basisinfrastructuur van de 4 Vlaamse zeehavens zoals bepaald in het havendecreet. Men houdt eveneens toezicht op het beheer van de zeesluizen, uitgeoefend door de havenbedrijven. 


Cel I&I staat hierbij tevens in voor het beheer en investeringen van de luchthaveninfrastructuur via de publieke Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) Antwerpen en Oostende-Brugge.

Contact

ir. Kristof Devos (celhoofd)

De cel Baggeren en Beheer staat in voor de coördinatie, de sturing en het toezicht op de baggerwerken in de maritieme toegangswegen in Vlaanderen. 
De cel beheert dagelijks, in een continu systeem, de toegankelijkheid van de vaarpassen op de Noordzee, de toegangswegen naar de haven van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge.


Ook staat de cel B&B in voor de dagelijkse districtwerking in deze havens. De cel beheert de eigendommen van het Vlaams Gewest in de havengebieden. Dit omvat patrimoniumbeheer, onderhoudswerken en inspecties van bruggen/tunnels en andere kunstwerken.

Contact

ing. Virginie Debuck (celhoofd)

Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

In de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) werken Vlaanderen en Nederland samen aan een duurzaam en vitaal Schelde-estuarium.

In 2005 sloten Vlaanderen en Nederland het Verdrag inzake samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Toen dat verdrag in 2008 in werking trad, betekende dat de start van de VNSC. Het verdrag wordt om de vijf jaar geëvalueerd. Met de Agenda voor de Toekomst ontwikkelt de VNSC instrumenten om het beheer en het beleid van de Schelde verder te verbeteren.

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie wil de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland bevorderen voor het beleid en het beheer van het Schelde-estuarium.

Het Uitvoerend Secretariaat van de VNSC (US-VNSC) ondersteunt het Politiek en Ambtelijk College op organisatorisch en administratief vlak en geeft uitvoering aan de door deze colleges opgedragen taken. Het US-VNSC heeft een permanente status, en is gehuisvest in Bergen-op-Zoom.

Contact

Els Van Hecke

Uitvoerende Scecretariaat VNSC
Jacob Obrechtlaan 3
4611 AP Bergen op Zoom
Tel: +31 (0) 164 212 800
www.vnsc.eu